Ustugi

 

Doradztwo podatkowe

 

» pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań podatkowych

» opracowywanie opinii i ekspertyz podatkowych

» wybór najkorzystniejszych form opodatkowania

» planowanie procesów inwestycyjnych w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań podatkowych.

» konsultacje w zakresie zobowiązań podatkowych

 

Księgowość

 

» prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz innych rejestrów i ewidencji

» sporządzanie deklaracji podatkowych

» sporządzanie sprawozdań finansowych

» sporządzanie sprawozdań statystycznych

» tworzenie zasad polityki rachunkowości i zakładowych planów kont

» zapewnienie udziału biegłych rewidentów w procesie badania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych

» opracowywanie dodatkowych sprawozdań i analiz stosownie do indywidualnych potrzeb klienta

» audyty podatkowe

 

Obsługa kadrowo-płacowa

 

» prowadzenie pełnej dokumentacji zatrudnienia pracowników oraz osób wykonujących prace w ramach umów cywilnoprawnych

» pomoc w prawidłowym dokumentowaniu zatrudnienia oraz zwalniania pracowników

» sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagrodzenia

» opracowywanie innych umów związanych z procesem zatrudnienia (umowy o zakazie konkurencji, umowy o indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności materialnej, umowy wykorzystywania własnego majątku pracownika do celów służbowych itp.)

» rozliczenie obciążeń podatkowych i ZUS dotyczących wypłacanych wynagrodzeń

» usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

 

» sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych oraz innych pism

» reprezentacja klienta przed organami podatkowymi i ZUS

Nasza Lokalizacja

USŁUGI RACHUNKOWE
REGINA KUDŁACIK
UL.CHROBREGO 8/1
58-100 ŚWIDNICA
NIP 884-167-89-05

Uprawnienia: wydane przez Ministra Finansów Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 19049/00 potwierdzające kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.